Algemene voorwaarden

Easylon.Website.Entity.AlgemeneVoorwaarden Easylon.Website.Entity.AlgemeneVoorwaarden

1. definities

leverancier: Easylon Loon & Salaris B.V., Easylon Loonservice B.V., alsmede alle gelieerde vennootschappen die op de algemene voorwaarden een beroep doen. opdrachtgever: iedere afnemer van goederen en/of diensten van leverancier.

2. aanbiedingen en overeenkomst

2.1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook aan opdrachtgever levert, ook indien deze goederen en diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2.            Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.3.           Deze algemene voorwaarden worden door leverancier aan opdrachtgever overhandigd dan wel toegezonden, voor het aangaan van de overeenkomst zodat opdrachtgever kennis heeft kunnen nemen van deze voorwaarden.

2.4.        Door het enkel verstrekken van een opdracht en dus het sluiten van een overeenkomst met leverancier geeft de opdrachtgever te kennen de voorwaarden van leverancier te hebben geaccepteerd.

2.5.          Eventuele inkoop en of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3. prijs en betaling

3.1.      Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle facturen worden per e-mail in pdf-bestand verstuurd.

3.2.        Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.

3.3.         Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever,  zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, advocaatkosten daaronder begrepen, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

3.4.          Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan leverancier nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan hij de uitvoering van de overeenkomst kan opschorten.

3.5          Tenzij andere afspraken zijn gemaakt worden voor advies-, meer- en reisuren een tarief van EUR 125,-- per uur (ex BTW) in rekening gebracht.

3.6      Gebruiker gebruikt de services van Easylon zodanig dat er geen overbelasting ontstaat voor opdrachtgevers of zeer hoge kosten voor Easylon. Bij Easylon hanteert men daarom een Fair Use Policy. Dit wordt toegepast op het gebruik en de inzet van onderdelen van Easylon anders dan waarvoor ze bedoeld zijn. Bij bovenmatig gebruik wordt een opdrachtgever in eerste instantie tijdelijk beperkt bij de behandeling van verzoeken. Daarnaast kan de opdrachtgever het advies krijgen om meeruren te betalen. Als de opdrachtgever een dergelijk advies niet opvolgt dan kan Easylon de service (tijdelijk) blokkeren. Uiteraard zal Easylon pas in laatste instantie dergelijke middelen toepassen.

3.7       Easylon behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om eenzijdig de prijzen te verhogen voor het volgende kalenderjaar. In afwijking van het bepaalde in deze overeenkomst is opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen binnen 15 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging mits deze prijsverhoging hoger is dan de door CBS gepubliceerde inflatiecijfers voor de sector waarin Easylon actief is.

3.8       Easylon behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar dienstverlening cq ter beschikking stelling van producten te staken indien facturen niet overeenkomstig de betalingscondities worden voldaan.

4. leveringstermijnen

4.1.       Alle door leverancier genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan leverancier bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Leverancier is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen leverancier en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

4.2.              Een excessieve overschrijding van termijnen kan worden beschouwd als een grond van ontbinding van de overeenkomst, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 5 en 6 (beëindiging en aansprakelijkheid van leverancier).

5. beëindiging

5.1.         De overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen, uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.

5.2.    Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door leverancier nog niet is uitgevoerd. Bedragen die leverancier voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

5.3.      In afwijking van het bepaalde in artikel

5.4 kan leverancier de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan hem al dan niet voorlopig surséance van betaling wordt verleend, indien hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Leverancier zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

6.     aansprakelijkheid van leveranciers; vrijwaring

6.1.         Leverancier aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 6 blijkt.

6.2.     In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is leverancier slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestaties. ledere aansprakelijkheid van leverancier voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Leverancier is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door leverancier gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.

6.3.    De door leverancier te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van  een  overeenkomst  zal in geen geval meer bedragen dan 50 (vijftig) procent van het totaal van de op grond van die overeenkomst gefactureerde bedragen (exclusief BTW) en de nog niet gefactureerde bedragen (exclusief BTW) wegens reeds geleverde producten of diensten, welke leverancier op grond van die overeenkomst reeds wel had kunnen factureren. Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief BTW) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van leverancier in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van leverancier. De in dit artikel 6.3 bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door opdrachtgever bedongen en door leverancier verleende crediteringen.

7.  eigendomsvoorbehoud

7.1      Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van leverancier totdat alle bedragen die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 3 (prijs en betaling), volledig aan leverancier zijn voldaan.

7.2    Leverancier heeft bij niet voldoen van de betalingsverplichting door opdrachtgever het recht de geleverde zaken terug te  halen bij opdrachtgever. Rechten worden aan opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomende geval,  overgedragen  onder de voorwaarde dat opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

8.  vertrouwelijkheid

8.1.      Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van andere partij; iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde deze verplichting zo goed mogelijk te kunnen nakomen.

8.2.      Tot de vertrouwelijke informatie is niet limitatief te rekenen  de  programmatuur zelf en de gegevens welke met de programmatuur worden verwerkt, afkomstig van opdrachtgever.

garantie

9.1.            Gedurende een periode van drie maanden na aanvaarding zal de leverancier naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien de programmatuur niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet. Leverancier garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken zullen worden verbeterd. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantie is niet van toepassing indien de programmatuur door andere dan de leverancier is gewijzigd.

10.  reclames

10.1 Eventuele reclames worden door leverancier slechts in behandeling genomen indien zij leverancier  rechtstreeks  binnen  8 dagen na verrichting van de betreffende werkzaamheden, dan wel aflevering van de betreffende goederen schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.

10.2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na de verzenddatum van de facturen.

10.3.  Na het verstrijken van deze termijn. wordt de wederpartij c.q. opdrachtgever geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Na deze termijn worden reclames niet meer door leverancier in behandeling genomen.

10.4.  Indien de reclame door leverancier gegrond wordt bevonden, dan is leverancier uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen zonder dat de wederpartij daarnaast enige recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

10.5. Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen na schriftelijke toestemming van leverancier.

10.6.     Retournering  van  het  geleverde  kan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier, onder de door leverancier te bepalen voorwaarden.

11.  aflevering, risico en gebruik

11.1.       In alle gevallen draagt opdrachtgever, na aflevering door of namens leverancier bij de ingang van het adres van installatie, alle risico’s van verlies, vergaan of beschadiging, ongeacht de oorzaak daarvan.

11.2.     Leverancier is niet aansprakelijk indien de aflevering niet kan plaatsvinden door onvoorziene omstandigheden, waaronder tevens begrepen zijn vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers of beschadiging tijdens transport.

11.3.     Uitsluitend de opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens alsook het verlenen, muteren en intrekken van toegangsrechten voor personen die gebruik maken van de programmatuur en services van leverancier.

11.4.      Onder de diensten van leverancier vallen uitsluitend de diensten als uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeengekomen. Tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen levert leverancier bijvoorbeeld geen back-up of beveiligingsdiensten.

12.  overmacht

12.1.      Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen:

-                     vertraging bij of wanprestatie van toeleverancier.

-                     beschadiging van te leveren zaken tijdens transport.

13.  intellectuele eigendom

13.1.           De auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de programmatuur of diensten komen uitsluitend toe aan Leverancier en/of haar toeleveranciers of licentiegevers. Niets in deze overeenkomst strekt tot algehele of gedeeltelijke overdracht van zodanig recht. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich in iedere vorm van (in) directe inbreuk op deze recht onthouden. Het is opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur zelf of door derden op enigerlei wijze te laten aanpassen.

14.  vervanging nietige bepalingen

14.1.          Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen leverancier en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

15.  gegevens

15.1.        Het datacenter waar de servers van leverancier online gehuisvest zijn, bevinden zich in Nederland. Het datacenter valt onder Nederlandse wet- en regelgeving en voldoen aan de strenge Nederlandse en Europese wetgeving met betrekking tot logische en fysieke toegangsbeveiliging en continuïteit.

15.2.                  Leverancier verwerkt persoonsgegevens voor en in opdracht van de opdrachtgever. Leverancier endeopdrachtgever zullen daartoe een verwerkersovereenkomst sluiten. Leverancier is daarin ‘verwerker’ en de opdrachtgever is ‘verantwoordelijke’.

16.  toepasselijk recht en geschillen

16.1.      De overeenkomsten tussen leverancier en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

16.2.       Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten Betreffende Roerende Zaken (Weens Koopverdrag) alsmede. boek 7 titel 1  van  het  Burgerlijk  Wetboek is niet van toepassing op transacties onder deze overeenkomst.

16.3.            Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van leverancier in Nederland, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd.